Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Ruud’s Coffeebar, gevestigd te Amsterdam.

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op offerte’s  en overeenkomsten tussen Ruud’s Coffeebar en opdrachtgever.

2. Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Ruud’s Coffeebar opdracht geeft tot het verlenen van een opdracht.

Artikel 2. Overeenkomsten

1. Een overeenkomst met Ruud’s Coffeebar komt tot stand op het moment dat een opdracht van opdrachtgever aan Ruud’s Coffeebar wordt verleend.

2. Wijzigingen en aanvullingen van een overeenkomst zijn bindend als deze schriftelijk door Ruud’s Coffeebar aan opdrachtgever zijn bevestigd.

Artikel 3. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

2. Prijsverhogingen die voortkomen uit wijzigingen in en/of aanvullingen van de opdracht door opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 4. Betaling

1. Betaling van de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum.

2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die Ruud’s Coffeebar als gevolg hiervan moet maken voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

1. De uitvoering van de overeenkomst door Ruud’s Coffeebar is gebaseerd op de door opdrachtgever verleende gegevens. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Ruud’s Coffeebar verstrekte gegevens.

2. Indien Ruud’s Coffeebar bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door opdrachtgever verstrekte informatie, kan opdrachtgever Ruud’s Coffeebar niet aansprakelijk stellen voor het tekortschieten in de nakoming van de uitvoering, indien de opdrachtgever niet de  juiste gegevens heeft verstrekt.

3. In geval voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming nodig is van een derde, bijvoorbeeld een vergunning, is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het verkrijging van de toestemming. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming en de eventueel kosten die dit met zich meebrengt komen zijn voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

1. Ruud’s Coffeebar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ruud’s Coffeebar door verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2. De aansprakelijkheid van Ruud’s Coffeebar is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in het desbetreffende geval.

3. Ruud’s Coffeebar is niet aansprakelijk voor verlies of dienstal van eigendommen van opdrachtgever en/of diens gasten op de plek waar de dienst wordt uitgevoerd.

Artikel 7. Annulering

Als de overeenkomst door de opdrachtgever wordt geannuleerd zijn annuleringskosten verschuldigd:

  1.  Bij annulering tot 3 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever 25% van de overeengekomen prijs aan Ruud’s Coffeebar verschuldigd.
  •  Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever 40 % van de overeengekomen prijs aan Ruud’s Coffeebar verschuldigd.
  • Bij annulering 1 week voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever 60 % van de overeengekomen prijs aan Ruud’s Coffeebar verschuldigd.
  • Bij annulering 1 en 2 dagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever 80 % van de overeengekomen prijs aan Ruud’s Coffeebar verschuldigd.

Artikel 8. Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten tussen Ruud’s Coffeebar en de opdrachtgever geldt het Nederlands recht.

2. Alle geschillen, ontstaan tussen Ruud’s Coffeebar en opdrachtgever gesloten overeenkomst, worden beoordeeld door een bevoegde rechter.

Schuiven naar boven
Vraag gerust!